192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
საქართველოში პირველი ფართომასშტაბიანი “NETWORKING“ ღონისძიება გაიმართება
2019-02-05 16:09:56

05 თებერვალი, 2019 წელი  AMBEBI.GE      2-3 მარტს, ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, NETWORKING GEORGIA გა­ი­მარ­თე­ბა, რო­მელ­საც ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ად­გი­ლობ­რი­ვი თუ უცხო­უ­რი, მსხვი­ლი და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის 400-მდე წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი და­ეს­წრე­ბა.

"NETWORKING" ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რო­გორც მსოფ­ლიო ტრენ­დი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ახლა იწყებს გან­ვი­თა­რე­ბას. "ბენე ექ­სკლუ­ზი­ვი" მუდ­მი­ვად ცდი­ლობს ფეხი აუ­წყოს მსოფ­ლიო ტენ­დენ­ცი­ებს და ამავდრო­უ­ლად შექ­მნას ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტე­ბი. სწო­რედ ამი­ტომ აწყობს „NETWORKING GEORGIA“-ს, რომ­ლის მთა­ვარ მი­ზანს ინ­ფორ­მა­ცი­ის, კონ­ტაქ­ტე­ბის, იდე­ე­ბი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბე­ბის გაც­ვლის გზით ბიზ­ნეს სექ­ტო­რის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა წარ­მო­ად­გენს.

ახა­ლი ამ­ბა­ვი არ არის, რომ ფარ­თო სა­ნაც­ნო­ბო წრე და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი კონ­ტაქ­ტე­ბი წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის­თვის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია. მსხვი­ლი თუ სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის 400-მდე წარ­მო­მად­გე­ნელს არა­ფორ­მა­ლურ, სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო­ში კონ­ტაქ­ტე­ბის გაც­ვლის, სა­კუ­თა­რი კომ­პა­ნი­ის და საქ­მი­ა­ნო­ბის პრე­ზენ­ტი­რე­ბი­სა და ახა­ლი ბიზ­ნეს იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­მნე­ბა.

"ამ პრო­ექ­ტით გვინ­და მო­ვუ­წო­დოთ კომ­პა­ნი­ებს მე­ტად გა­იხ­სნან, და­უ­კავ­შირ­დნენ ერ­თმა­ნეთს, გაც­ვა­ლონ კონ­ტაქ­ტე­ბი, იდე­ე­ბი და ამით უფრო მე­ტად ეფექ­ტუ­რი გა­ხა­დონ სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბაც და ხელი შე­უ­წყონ თა­ვი­ან­თი მე­ნე­ჯე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­საც. ჩვენ ვცვლით იმ მიდ­გო­მას, რომ ბიზ­ნეს კონ­ტაქ­ტე­ბის გაც­ვლა მხო­ლოდ ტე­ლე­ფო­ნით ან რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა და კომ­პა­ნი­ებს ვაძ­ლევთ სა­შუ­ა­ლე­ბას უშუ­ა­ლოდ და­უ­კავ­შირ­დნენ ერ­თმა­ნეთს ერთი სივ­რცის ქვეშ. ისი­ა­მოვ­ნონ თა­ვი­სუ­ფა­ლი, არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­რე­მო­თი და ამავდრო­უ­ლად რე­ა­ლუ­რად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მის კე­თე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცეთ" -გი­ორ­გი გოგ­ლი­ძე, „ბენე ექ­სკლუ­ზი­ვის“ გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი.

"NETWORKING GEORGIA“ არ იქ­ნე­ბა ერთჯე­რა­დი ღო­ნის­ძი­ე­ბა და წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში რამ­დენ­ჯერ­მე შე­ეც­დე­ბა ქარ­თუ­ლი ბიზ­ნეს სექ­ტო­რის ხელ­შე­წყო­ბა, სხვა­დას­ხვა კრე­ა­ტი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის თუ ნეთ­ვორ­ქინგ ივენ­თე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით.

პრო­ექ­ტის გე­ნე­რა­ლუ­რი სპონ­სო­რე­ბი არი­ან: Mercedes Benz და Beeline, ხოლო გე­ნე­რა­ლუ­რი პარტნი­ო­რე­ბი: სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ლი­ზინ­გო კომ­პა­ნია, ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გი, ვი­სო­ლი, ალ­და­გი.